• No : 6099
  • 公開日時 : 2019/06/25 19:47
  • 印刷

「一括振込」はどのようなサービスですか?

回答

一括振込とは、振込先登録口座に予め登録した楽天銀行口座・他行口座へ一括して振込・振込予約ができるサービスです。
一度に最大30件までの任意の口座を選択して、一括して取引ができます。